BUSINESS PLUS

โปรแกรมบริหารงานค้าปลีกสำเร็จรูป
สำหรับธุรกิจแฟชั่น


สนใจสินค้า

BUSINESS PLUS ACCOUNT & ERP

สำหรับธุรกิจแฟชั่น

      ลักษณะของสินค้าในธุรกิจแฟชั่นจะมี "ลักษณะพิเศษเฉพาะในเรื่องของ รุ่น สี ไซด์" มาเป็นตัวแปรของสินค้า ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้การกระจายสินค้า มาเร็ว ไปเร็ว BUSINESS PLUS ACCOUNT & ERP สำหรับธุรกิจแฟชั่น (Fashion) ถือเป็นอีกทางเลือกที่เจ้าของกิจการเลือกมาเป็นตัวช่วยจัดการกระบวนการทำงานให้สะดวก รวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด และยังมีรายงานช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน โดยโปรแกรม BUSINESS PLUS ACCOUNT&ERP สำหรับธุรกิจแฟชั่น (Fashion) สามารถตอบโจทย์ได้


CUSTOMERS


COMPANY


SERVICE

...

การบริการตอบปัญหา

 • บริการถาม-ตอบปัญหาทางโทรศัพท์ 7 วัน (ใน-นอกเวลาทำการ)
 • บริการแก้ปัญหา Online ผ่าน VNC หรือ Remote Computer
 • มีผู้ชำนาญการคอยตอบปัญหาที่บริษัท อย่างเพียงพอ
...

การรับประกัน

 • รับประกันปรับเปลี่ยนรุ่นโปรแกรม ฟรีตลอดระยะเวลา 1 ปี ยกเว้นค่าสื่อบันทึกข้อมูล
 • ตลอดระยะเวลารับประกัน มีหลักสูตรมาตรฐานสำหรับการฝึกอบรมที่ศูนย์อบรมบริษัท
 • หลังหมดระยะเวลารับประกัน สามารถต่อสัญญาบำรุงรักษากับบริษัทได้ ในราคาพิเศษ

...

การฝึกอบรมและบริการใน-นอก สถานที่

 • ด้วยทีมงานผู้ชำนาญการ เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
 • บริษัทมีศูนย์ฝึกอบรมให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบที่ทันสมัย
 • บริการจัดส่งผู้ชำนาญการไปอบรมและบริการยังบริษัทลูกค้า
 • ฝึกอบรมบุคลากรแต่ละแผนกที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด
 • อบรมวิธีการดูแลระบบพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหา
 • รับบริการดูแลการใช้งาน ทั้งในและนอกสถานที่กรุงเทพและต่างจังหวัดทั้งประเทศ
 • บริการ Open House Service ที่ศูนย์บริการ
 • E-Learning Training