เรียน สมาชิก Business Plus Payroll ทุกท่าน ตามที่ประกันสังคม ประกาศเรื่อง คณะกรรมการประกันสังคม เห็นชอบลดอัตราเงินสมทบ ปี 2556 ขยายระยะเวลาการลดอัตราเงินสมทบต่อไปอีก 1 ปี โดยให้จัดเก็บเงินสมทบฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้างในอัตราฝ่ายละร้อยละ 4 ลดลงจากเดิมฝ่ายละ ร้อยละ 1 ในช่วงปลายปี 2555 นั้น
 
       ในปัจจุบันยังไม่มีกฎกระทรวง และ จากการติดตามข่าวสารจากใน facebook และการโทรสอบถามไปยังประกันสังคมโทร 1506 ได้คำตอบในแนวทางเดียวกัน คือ ทางสำนักงานประกันสังคม แนะนำให้นายจ้างหักเงินสมทบอยู่ที่ร้อยละ 5 ก่อน เนื่องจาก ณ ขณะนี้ยังไม่มีหนังสือแจ้งให้ทราบ ซึ่งจะต้องรอกฎกระทรวงเพื่อประกาศการปรับลดอัตราเงินสมทบในปี 2556
 
       จึงขอเรียนนายจ้างให้หักเงินสมทบในอัตราร้อยละ 5 ก่อน เมื่อมีการประกาศใช้กฎกระทรวงนายจ้างสามารถยื่นเรื่องขอคืนเงินสมทบในส่วนที่จ่ายไว้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเรียนสมาชิก Business Plus Payroll ทุกท่าน ขอให้ท่านตรวจสอบการตั้งค่าอัตราการหักประกันสังคม จะต้องตั้งค่าให้หักในอัตราร้อยละ 5 ก่อนการคำนวณเงินเดือนงวดเดือนมกราคม 2556
 
       ในกรณีที่สมาชิกท่านใดที่มีการจ่ายเงินเดือนเดือนละ 2 งวด และได้ทำการหักสมทบในอัตราร้อยละ 4 ไปแล้วในงวดกลางงวดไปแล้ว ขอให้สมาชิก ทำการแก้ไขการหักสมทบเป็นร้อยละ 5 ก่อนการคำนวณงวดปลายเดือน โดยโปรแกรมจะทำการหักชดเชยงวดกลางเดือนที่หักขาดให้อัตโนมัติ ซึ่งวิธีการคำนวณงวดปลายเดือน กรณีจ่ายมากกว่า 1 งวด โปรแกรมทำการคำนวณทำนองเดียวกับตัวอย่างนี้
 
       เช่น เงินเดือน 10,000 บาทต่อเดือน
             งวดแรก หักประกันสังคมไว้ 5,000*4% = 200 บาท
             งวดสอง โปรแกรมจะหัก = 10,000*5% – 200 บาท = 300 บาท
 
       สำหรับสมาชิกใด จ่ายเงินเดือนงวดเดียว ขอให้แก้ไขก่อนจ่ายให้ถูกต้อง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการถูกปรับ ซึ่งหลังจากนำส่งประกันสังคม เดือนมกราคม 2556 แล้ว หากประกันสังคมจะทำคืนโดยวิธีใดๆ แล้ว หากกระทบกับการจ่ายเงินเดือนแล้ว Business Plus จะติดตามและเรียนท่านต่อไป
 
รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับ อัตราการนำส่งในงวด มกราคม 2556 นี้
ท่านสามารถสอบถามได้ จากสำนักงานประกันสังคม โทร 1506 หรือ www.facebook.com/ssofanpage
 
 
 



กลับสู่หน้าหลัก